Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de webshop van Bouwhuis en tuin, gevestigd te Haaksbergen Versie geldig vanaf 17 juni 2014

1. Algemeen

 1. 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bouwhuis en tuin en op iedere tussen

  Bouwhuis en tuin en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bouwhuis en tuin. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 2. 1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bouwhuis en tuin behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 3. 1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bouwhuis en tuin erkend.

 4. 1.4  Bouwhuis en tuin garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 1. 2.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. 2.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bouwhuis en tuin bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 3. 2.3  Aan de leveringsplicht van Bouwhuis en tuin zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bouwhuis en tuin geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 4. 2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.5  De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aannemen van de pakketten. Het is de verantwoording van de klant indien de bonsai te lang onderweg is en daardoor schade oploopt.

   

3. Prijzen

 1. 3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

  maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 2. 3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

  wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. 3.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% en 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),

heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Bouwhuis en tuin. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Bouwhuis en tuin zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bouwhuis en tuin binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is

  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard

  dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

  leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

  persoonlijk karakter hebben

 • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf), dit geldt voor Bonsai en beplanting.

 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden

 • en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

 • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

  snel kunnen bederven of verouderen

 • de levering van losse kranten en tijdschriften

  5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bouwhuis en tuin, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

  van Bouwhuis en tuin. Bouwhuis en tuin houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

  verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 Bouwhuis en tuin respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

  vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 Bouwhuis en tuin maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

  van deze lijst te verwijderen.

  6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ond
  ernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. 6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

  vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

  ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 2. 6.3  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bouwhuis en tuin deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Bouwhuis en tuin. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 3. 6.4  Indien klachten van de afnemer door Bouwhuis en tuin gegrond worden bevonden, zal Bouwhuis en tuin de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Bouwhuis en tuin bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bouwhuis en tuin tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bouwhuis en tuin gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bouwhuis en tuin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Bouwhuis en tuin is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bouwhuis en tuin in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bouwhuis en tuin en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

 1. 7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 2. 7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bouwhuis en tuin zich het recht voor de

  aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

  wijken.

 3. 7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Bouwhuis en tuin slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 4. 7.4  Aanbiedingen van Bouwhuis en tuin gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 5. 7.5  Bouwhuis en tuin kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

  de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 6. 7.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Bouwhuis en tuin en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

Bouwhuis en tuin op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Bouwhuis en tuin behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van Bouwhuis en tuin gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

 1. 10.1  Bouwhuis en tuin is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

  nagekomen ten gevolge van overmacht.

 2. 10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

  voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bouwhuis en tuin alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 3. 10.3  Bouwhuis en tuin behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bouwhuis en tuin gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 4. 10.4  Indien Bouwhuis en tuin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Bouwhuis en tuin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. 12.1  Eigendom van alle door Bouwhuis en tuin aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bouwhuis en

  tuin zolang de afnemer de vorderingen van Bouwhuis en tuin uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bouwhuis en tuin wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 2. 12.2  De door Bouwhuis en tuin geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 3. 12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. 12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bouwhuis en tuin of een door Bouwhuis en tuin aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bouwhuis en tuin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 5. 12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bouwhuis en tuin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 6. 12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bouwhuis en tuin.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. 13.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. 13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bouwhuis en tuin en koper, welke niet in onderling

  overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haaksbergen kennis, tenzij Bouwhuis en tuin er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter .

OOK DIT VOORJAAR WEER HET PRACHTIGE BLOEMENSPEKTALEL VAN DE AZALEA

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW